Supplier CG’s Day

Supplier CG’s Day : JOIN TOGETHER พฤกษาสร้างแนวร่วม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Supplier CG’s Day : JOIN TOGETHER

Supplier CG’s Day : JOIN TOGETHER พฤกษาสร้างแนวร่วม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นำโดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ และ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากพฤกษา ร่วมงาน “Supplier CG’s Day : JOIN TOGETHER สร้างแนวร่วม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อเชิญชวนคู่ค้าของบริษัทฯ ร่วมกันประกาศเจนตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการยึดมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม   จริยรรม และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นเครือข่ายให้แข็งแรงยิ่งขึ้นต่อไป

โดยมี ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ( ประเทศไทย) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ร่วมเป็นวิทยากร นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พฤกษา ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ แสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน