ขอเลขที่บ้าน ต้องทำอย่างไร?

ขอเลขที่บ้าน ต้องทำอย่างไร?

ขอเลขที่บ้าน ต้องทำอย่างไร?

หลังจากสร้างบ้านเสร็จ ก่อนจะทำการย้ายเข้าอยู่ ต้องทำการขอเลขที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนถึงจะถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งในการขอเลขที่บ้านนั้นเจ้าบ้านต้องเป็นคนไปดำเนินการขอที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ โดยใช้เอกสารเหล่านี้ ได้แก่
📃 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยหน่วยงานท้องที่ (ฉบับจริง)
📃 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง และในกรณีที่เจ้าบ้านไปเองไม่ได้และมอบหมายให้ผู้อื่นไปแทน ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทั้งผู้แจ้ง(ผู้ได้รับมอบหมาย)และผู้มอบหมาย(เจ้าบ้าน) พร้อมพยานบุคคล 2 คน ลงลายมือชื่อ/พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือข้างขวาในหลังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับทั้งหมด 1 ชุด
สำเนาเอกสิทธิ์การครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้าง (โฉนดที่ดิน, น.ส.3, ส.ป.ก. เป็นต้น)
📃 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับจริง)
ขั้นตอนในการขอเลขที่บ้าน
1️⃣ ดำเนินการยื่นเรื่องขอเลขที่บ้านที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ โดยพร้อมเอกสารให้ครบถ้วนตามด้านบน
2️⃣ นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และกำหนดเลที่บ้านพร้อมสมุดทะเบียนบ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน กรณีสร้างบ้านในเขตเทศบาล ภายในเวลา 30 วัน และกรณีสร้างบ้านนอกเขตเทศบาลจะต้องดำเดินการต่อนายทะเบียนภายในท้องที่ ภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่ปลูกสร้างเสร็จ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer