ขั้นตอนการขอทะเบียนบ้าน พร้อมเอกสารที่ต้องใช้

ขั้นตอนการขอทะเบียนบ้าน และเอกสารที่ต้องใช้ (ฉบับบ้านปลูกเอง)

ขั้นตอนการขอทะเบียนบ้าน และเอกสารที่ต้องใช้ (ฉบับบ้านปลูกเอง)

เมื่อมีการปลูกสร้างบ้านใหม่เสร็จแล้ว สิ่งที่เจ้าของบ้านต้องทำต่อมาคือแจ้งขอเลขที่บ้านกับนายทะเบียนภายใน 15 วัน โดยจะนับจากวันที่สร้างบ้านเสร็จ ซึ่งขั้นตอนจะมีอยู่ว่า เมื่อนายทะเบียนรับเรื่องแจ้งขอเลขที่บ้านจากเจ้าของบ้านมาแล้วพร้อมกับเอกสารและหลักฐานทั้งหมดอย่างครบถ้วน นายทะเบียนจะเข้ามาตรวจสอบ ถ้าถูกต้อง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือนายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้ง (เจ้าของบ้าน) หากกรณีบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาลจะได้ภายใน 7 วัน หรือภายใน 30 วันกรณีบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล

ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียม เพื่อยื่นเรื่องขอเลขที่บ้านจะมีดังนี้

  1. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันท้องที่ที่บ้านที่ปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่
  2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
  3. เอกสารแสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้าง อาทิ โฉนดที่ดิน, น.ส.3 และ ส.ป.ก เป็นต้น (หากปลูกสร้างบนที่ดินคนอื่นต้องมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้าง) ดังนี้
  • หนังสือยินยอมให้ก่อสร้าง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับของผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
  • หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถมาติดต่อขอเลขที่บ้านด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ รวมทั้งพยานบุคคล 2 คน ลงรายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนหนังสือมอบอำนาจ อย่าลืมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ
  • รูปถ่ายทั้ง 4 ด้าน ของบ้านที่ปลูกสร้าง นั่นก็คือ ด้านหน้า/หลัง ด้านซ้าย/ขวา

อย่าลืมว่าการไม่แจ้งขอเลขที่บ้านใหม่ภายนั้น 15 วันนั้นถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านจึงถือว่ามีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท เพราะฉะนั้นเมื่อสร้างบ้านเสร็จอย่าพึ่งดีอกดีใจจนลืมทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับ…

เรียบเรียงโดย Homezoomer

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer

ขั้นตอนการขอทะเบียนบ้าน พร้อมเอกสารที่ต้องใช้