จะขอน้ำประปา ต้องทำอย่างไร

จะขอน้ำประปา ต้องทำอย่างไร

💬 ผู้ที่ต้องการใช้น้ำประปา ไม่ว่าจะซื้อบ้านใหม่ สร้างบ้านใหม่ หรืออะไรก็ตามที่มีความต้องการใช้น้ำประปา สามารถขอได้ที่การประปานครหลวงสำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ในพื้นที่หรือจังหวัดอื่นสามารถขอได้ที่การประปาส่วนภูมิภาค โดยในการขอใช้ประปาสามารถแบ่งได้ 3 แบบด้วยกัน ดังนี้
👉 การติดตั้งประปาใหม่ – สำหรับบ้านหรืออาคารที่ยังไม่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อน
👉 การติดตั้งถาวร – สำหรับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านถูกต้อง ผู้ขอจะต้องเป็นเจ้าของ หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
👉 การติดตั้งชั่วคราว – สำหรับอาคารหรือสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือขอใช้เพื่อการก่อสร้าง
*สำหรับอาคารหรือสถานที่ที่เคยติดตั้งประปามาก่อนต้องทำการยกเลิกและมีการงดจ่ายน้ำไปแล้ว ต้องไม่ใช่คู่สัญญาประปาเดิม
📃 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประปา มีดังนี้
1️⃣ บัตรประจำตัวประชาชน
2️⃣ สำเนาทะเบียนบ้าน (ของอาคารที่ขอติดตั้งประปา)
3️⃣ กรณีผู้ขอใช้น้ำมิใช่เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านต้องมีหนังสือยินยอมพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
4️⃣ หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา
5️⃣ กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา
6️⃣ กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลอื่นๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอน้ำประปา
👉 การประปานครหลวง โทร. 1125 หรือดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์การประปานครหลวง
👉 การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 หรือดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer