ทะเบียนบ้านกลางมีความสำคัญอย่างไร?

ทะเบียนบ้านกลางมีความสำคัญอย่างไร?

💬 ทะเบียนบ้านกลาง คือ ทะเบียนที่สำนักทะเบียนจัดทำให้สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถมีชื่อในทะเบียนบ้านได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น คนไทยที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานาน ทำให้ไม่มีบ้านอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว เรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่ตกหล่น ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติ สำนักทะเบียนจึงต้องนำชื่อของบุคคลเหล่านี้ไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางนั่นเอง ซึ่งจะมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ที่ควรมีได้ตามกฎหมาย เช่น สิทธิทางการเมือง สิทธิในการขอหนังสือเดินทาง โดยจะต้องดำเนินการย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางก่อน
✨ การย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
👉 ดำเนินการเองที่ประเทศไทย – หากหนังสือเดินทางหมดอายุ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ท่านเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินการย้ายชื่อของท่านจากทะเบียนบ้านกลางไปทะเบียนบ้านปกติ
👉 ให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องขอแทน – คนไทยต่างแดนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางไปเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราวแทนได้ ซึ่งการย้ายเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราวจะช่วยให้คนไทยในต่างแดนสามารถใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะสิทธิ์ทางการเมือง สิทธิ์ในการขอหนังสือเดินทาง โดยที่ไม่ต้องย้ายเข้าทะเบียนบ้านปกติ
📃 การย้ายเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว สามารถทำได้ดังนี้
1️⃣ ยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ใช้สำหรับย้ายชื่อออกจากทะเบียนกลาง
2️⃣ ส่งเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้ว ไปให้ผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทยดำเนินการที่ เขตหรืออำเภอที่เป็นบ้านเกิดของเราเท่านั้น โดยแจ้งขอย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว (ต่างประเทศ)

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer