บอร์ด A5 ไฟเขียวออกวอร์แรนต์ A5-W4 แจกผู้ถือหุ้นเดิม

บอร์ด A5 ไฟเขียวออกวอร์แรนต์ A5-W4 แจกผู้ถือหุ้นเดิม

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) บอร์ดลงมติอนุมัติออกวอแรนท์ A5–W4 จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 3.35 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยและ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 180,505,166 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 906,135,934.50 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 361,010,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ เตรียมเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 30 พ.ค. 2567 เสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน สร้างการเติบโตตามแผนงานที่วางไว้

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (A5–W4) ซึ่งจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท แบบไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 3.35 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า มีอายุ 24 เดือน โดย 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 3.50 บาทต่อหุ้น

อีกทั้ง อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 180,505,166 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 725,630,768.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 906,135,934.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 361,010,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4

โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้วางไว้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ รวมถึงจะสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอนาคต โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) วันที่ 15 พ.ค.2567 ทั้งนี้ เตรียมเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ต่อไป

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer