พฤกษา สานต่อโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA”

พฤกษา สานต่อโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA” ปีที่ 5 

พฤกษา สานต่อโครงการบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA” ปีที่ 5 

ส่งมอบบ้านให้คนพิการ เติมเต็มคุณภาพชีวิต สร้างสังคมอยู่ดี มีสุข 

พฤกษา สานต่อโครงการ บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA” ปีที่ 5 ส่งมอบบ้านให้คนพิการในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น พร้อมส่งเสริมอาชีพ เติมเต็มคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ อยู่ดี มีสุข ยกระดับชีวิตกลุ่มคนพิการยากจนในชนบทอย่างต่อเนื่อง

พฤกษา สานต่อโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA”

ด้วยจุดหมายของแบรนด์พฤกษาใส่ใจเพื่อทั้งชีวิตอยู่ดี มีสุขส่งมอบคุณค่าการอยู่อาศัยที่ผนวกการสร้างปัจจัยสุข สร้างสุขภาพดี ชุมชนดีเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยในความหมายของการ อยู่ดี มีสุข อย่างแท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว มุ่งดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) 

พฤกษา สานต่อโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA”

บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด ESG ในมิติสังคม ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความมุ่งหวังของพฤกษาที่ต้องการเห็นคนไทยทุกคนมีบ้านที่อยู่อย่างมีความสุข โดยเล็งเห็นว่าในสังคมยังมีคนหลายกลุ่มที่ต้องการโอกาส โดยเฉพาะคนพิการในชนบท จึงได้นำความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจเฮลท์แคร์ พัฒนาการอยู่อาศัย โดยผสานกับความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่น ร่วมสร้างและปรับปรุงบ้านให้คนพิการที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละคน เพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และฟื้นฟูสมรรถนะให้กลับมาแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยพฤกษามีนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ใส่ใจสังคมและให้โอกาสผู้ที่ต้องการโอกาส เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม และยกระดับชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่อง สร้างปัจจัยสุข สู่ชุมชน 

พฤกษา สานต่อโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA”

โครงการ บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2562 มีการส่งมอบบ้านไปแล้ว 24 หลัง สำหรับปีที่ 5 นี้ ได้มีการมอบบ้านอีก 10 หลัง ให้คนพิการในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น รวมเป็น 34 หลัง พร้อมกันนี้ โครงการยังได้ส่งเสริมให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ มีอาชีพตามความถนัดของตัวเอง เพื่อสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวอย่างยั่งยืนด้วย โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้จากความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลวิมุต รวมถึงภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น ศูนย์บริการคนพิการชมรมชมภูม่วนใจ๋ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการปกครอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีบุญเรือง .สารภี อบต.ท่าพระ อบต.ขามป้อม เทศบาลตำบลก้านเหลือง อบต.หินตั้ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และเทศบาลตำบลโนนสะอาด

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer