RISC by MQDC

ศูนย์วิจัย RISC by MQDC ผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard

ศูนย์วิจัย RISC by MQDC ผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard

ระดับ Gold แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

19 มกราคม 2564 กรุงเทพฯ – นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RISC by MQDC) โชว์ความสำเร็จ ตอกย้ำกลยุทธ์การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสรรพสิ่ง หรือ ‘For All Well-Being’ สู่ระดับสากล ผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold ประเภท New and Existing Interiors เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย จาก International WELL Building Institute (IWBI) สถาบันที่กำหนดมาตรฐานอาคารที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัยภายในอาคารทั้งในแง่การทำงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง MQDC พร้อมนำมาตรฐาน WELL Building Standard ไปผลักดันใช้ในโครงการของ MQDC เช่น โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เป็นต้น

“MQDC ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยภายใต้สุขภาวะที่ดี หรือ “Well-Being” โดยทุกโครงการของ MQDC นั้นได้รับการต่อยอดและพัฒนาจากผลวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ RISC by MQDC ศูนย์นวัตกรรมชั้นนำด้านสุขภาวะและความยั่งยืน การผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จ แสดงให้เห็นความเป็นผู้นำของ MQDC และ RISC by MQDC ที่ก้าวเดินก่อนภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยรายอื่น และพร้อมนำมาตราฐานที่ได้มาประยุกต์ใช้ในทุกโครงการของ MQDC เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสรรพสิ่ง หรือ ‘For All Well-Being’ อย่างแท้จริง” นายวิสิษฐ์ กล่าว

RISC by MQDC

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) กล่าวว่า RISC by MQDC รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองในระดับ “Gold” เป็นอาคารแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นแห่งแรกของไทย โดยผ่านการประเมินตามแนวคิดทั้ง 7 ประเภทที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้อาคารมีประสิทธิภาพได้แก่ อากาศ (Air) น้ำ (Water) แสงสว่าง (Light) โภชนาการ (Nourishment) ฟิตเนส (Fitness) สภาวะอยู่สบาย (Comfort) จิตใจ (Mind)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 2 ด้านหลักของ RISC by MQDC ได้แก่ 1.สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Wellness) และ 2.วัสดุและการใช้ทรัพยากร (Materials & Resources)

“WELL Building Standard ใช้เวลากว่า 7 ปี ในการพัฒนามาตรฐานผ่านการทำการวิจัยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ RISC by MQDC ได้รับการประเมินอย่างเข้มข้น โดยขั้นตอนสุดท้ายได้รับการประเมินจาก Green Business Certification Inc. (GBCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่รับรองการประเมินตามมาตรฐาน WELL Building Standard” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

RISC by MQDC

นายวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญระดับ LEED AP BD+C และ WELL AP ด้านมาตรฐานอาคารต่างๆ และในปี 2019 ยังได้รับรางวัล IWBI Leadership Awards จาก International WELL Building Institute (IWBI) กล่าวว่า การผลักดันมาตรฐานการออกแบบ WELL Building Standard ให้เกิดขึ้นจริงภายใต้การออกแบบอาคารสำนักงานของ RISC by MQDC ที่ตั้งอยู่ที่อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด  จะต้องผ่านมาตรฐานทั้ง 7 ด้านของ WELL ซึ่งประกอบด้วย

RISC by MQDC

1.อากาศ (Air) ภายใน RISC by MQDC ถูกออกแบบให้มีการหมุนเวียนอากาศที่ดี และป้องกันมลพิษจากภายนอกด้วยฟิลเตอร์กรองอากาศ ทำให้อากาศภายในสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เชื้อโรค และสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอากาศและระบบแสดงผลคุณภาพอากาศแบบ Real-time รวมทั้งใส่ใจการเลือกใช้วัสดุประกอบอาคารที่ไม่ปล่อยสารพิษอีกด้วย

2.น้ำ (Water) RISC by MQDC ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารเข้าถึงน้ำสะอาดทั้งการอุปโภคและบริโภค โดยมีการวางตู้น้ำในจุดที่สำคัญและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งน้ำจะต้องสะอาด ไม่ขุ่น ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน และเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งมีการส่งตัวอย่างน้ำเพื่อทดสอบคุณภาพและตรวจหาสารเจือปนต่างๆ ในทุก 3 เดือน

3.แสงสว่าง (Light) ระบบแสงใน RISC by MQDC ออกแบบให้สามารถรับแสงจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิภายใน นอกจากนี้แสงประดิษฐ์ภายในอาคารมีความสว่างเพียงพอต่อการทำกิจกรรมต่างๆ และช่วยป้องกันแสงแยงตารบกวน ซึ่งคุณภาพแสงที่เหมาะสมจะเป็นผลดีต่อนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ (Circadian Rhythm) เช่น การผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ที่ส่งผลต่อการนอน

4.โภชนาการ (Nourishment) RISC by MQDC สนับสนุนให้ผู้ใช้อาคารได้เข้าถึงการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆในระยะยาวจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ หรือโรค NCDs (non-communicable diseases) นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร รวมทั้งมีการคำนวณจำนวนที่นั่งรับประทานอาหาร โดยอิงจากจำนวนผู้ใช้อาคาร

5.ฟิตเนส (Fitness) ภายใน RISC by MQDC ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารได้ออกกำลังกาย หรือเปลี่ยนอิริยาบถในระหว่างวัน เพื่อลดรูปแบบการใช้ชีวิตนิ่งเฉย (Sedentary Lifestyle) และโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ขณะที่โต๊ะทำงานสามารถปรับระดับท่ายืน ท่านั่งได้ ส่วนเก้าอี้ทำงานจะเลือกตามเกณฑ์ BIFMA ที่รองรับสรีระและการปรับเปลี่ยนท่าทางในอริยาบถต่างๆ

6.สภาวะอยู่สบาย (Comfort) ภายใน RISC by MQDC ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Design) รองรับการใช้งานของคนทุกวัย รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เสียง กลิ่นภายในอาคารให้อยู่ในสภาวะอยู่สบาย นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบ Sound Masking เพื่อลดมลภาวะทางเสียง

7.จิตใจ (Mind) RISC by MQDC ปรับสภาพแวดล้อมให้ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้อาคาร ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวตามหลัก Biophilic Design ให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาทำงาน มีมุมงีบหลับเพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงาน และมีตู้เก็บของให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยมีพื้นที่เก็บของปริมาตรอย่างน้อย 0.1 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร เพื่อปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในอาคารให้ดีขึ้นในทุกปี

RISC by MQDC RISC by MQDC

RISC by MQDC คือศูนย์วิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลงานวิจัยและเป็นเครือข่ายของนักวิจัยด้านความยั่งยืนทั่วโลก โดยภายในพื้นที่มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ในทุกโซน นอกจากนี้ RISC by MQDC ยังมีความตั้งใจในการวิจัยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดตั้ง Eco Material Library แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียด พร้อมตัวอย่างวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 400 รายการ*

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer