อารียา พรอพเพอร์ตี้

อารียา พรอพเพอร์ตี้ คว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018

อารียา พรอพเพอร์ตี้ คว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018

สาขา “การลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์”

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลทรงเกียรติ ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 (AREA) สาขาการลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์ ด้วยความสำเร็จจากผลงานสร้างสรรค์โดดเด่น โครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Sustainable Happiness” มุ่งเน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยกระดับบนหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและดูแลด้านบุคลากรแรงงาน เพื่อการทำงานที่สร้างความสุข “สุขที่ยั่งยืน”

อารียา พรอพเพอร์ตี้

            นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ประจำปี 2018 จากองค์การเอนเตอร์ไพร์ส เอเชีย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในทวีปเอเชีย เพื่อยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วภูมิภาคให้ดีขึ้น โดยในครั้งนี้ ทางอารียาฯ ได้นำเสนอโครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) ซึ่งสามารถคว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 สาขา การลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์ (Investment in People) ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจสูงสุด ในฐานะองค์กรไทยที่พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อคนไทย ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนมีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในทวีปเอเชียมีความคิดริเริ่มเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสานต่อและปรับปรุงโครงการของตนเองให้เกิดคุณประโยชน์ในส่วนรวมต่อไป

นอกจากนี้ อารียาฯยังปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการและยกระดับมาตรฐาน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของแรงงานและเป็นไปตามตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวให้แก่โครงการ เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนในอนาคต  รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของแรงงาน และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาคมต่าง ๆ  จนได้แนวทาง “การปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี” ซึ่งอาจนำไปใช้เป็นแบบอย่างสำหรับภาคธุรกิจในการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านแรงงานได้

อารียา พรอพเพอร์ตี้

สำหรับโครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) คือโครงการที่ดำเนินงานในระยะยาว  เพื่อส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตต่อแรงงานอย่างแท้จริง  มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารแรงงานต่างด้าว และมีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมดำเนินการ ได้แก่ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายกฎหมาย  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  โดยได้มีการบรรจุไปในแผนการดำเนินงานประจำปี และมีการจัดสรรงบประมาณโครงการ เป็นงบประมาณประจำปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในทุกมิติ ได้แก่ ด้านความเป็นอยู่ การจัดหาที่พักคนงานให้ได้มาตรฐานรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง ด้านการจ้างงาน อย่างเป็นธรรม จ่ายค่าจ้างตรงเวลา สามารถตรวจสอบได้  ตลอดจนด้านการเรียนรู้และการศึกษา จัดให้มีการอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความคาดหวังของเป้าหมายบริษัทฯ คือการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าแรงงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุนการก่อสร้าง ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยในปัจจุบันสามารถทำงานก่อสร้างได้ตามแผนหรือบางโครงการรวดเร็วกว่า รวมถึงคุณภาพงานที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

“อารียาฯ ในฐานะองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทยที่เล็งเห็นถึงเรื่องความสุขที่ยั่งยืนของบุคลากรและแรงงานเป็นสำคัญ โดยเดินหน้าสานต่อแนวคิด “สุขคนสร้าง” ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีส่วนสำคัญในการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจึงเริ่มตั้งแต่ความสุขในสถานที่ทำงานเป็นหลัก เพราะเชื่อมั่นว่าหากสถานที่ก่อสร้างมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานได้ ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีของแรงงาน เพื่อส่งผลถึงการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน” นายวิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer