พฤกษา

“ทองมา” CEO พฤกษา โฮลดิ้ง บริจาคเงินส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ช่วยเหลือสังคม

“ทองมา” CEO พฤกษา โฮลดิ้ง บริจาคเงินส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ช่วยเหลือสังคม 100 องค์กรทั่วประเทศ ต่อเนื่อง 10 ปี รวมกว่า 284 ล้านบาท

 

ทองมา CEO พฤกษา โฮลดิ้ง ใส่ใจสังคมไทย บริจาคเงินส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ช่วยเหลือองค์กร และมูลนิธิที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมทั่วประเทศ ทั้งด้านศาสนา การศึกษา และสังคม ต่อเนื่องตลอด 10 ปี ร่วม 100 องค์กร มอบเงินไปแล้วทั้งสิ้น 284 ล้านบาท

 พฤกษา

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นักบริหารอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ผู้มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติเสมอมา จัดงานมอบทุนส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562” โดยในปีนี้มอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติจำนวน 48 องค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาท โดยองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนล้วนเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ใหแก่สังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดช่องว่างทางสังคม เพิ่มความเท่าเทียม เป็นการส่งต่อความดีเพื่อให้สังคมเดินหน้าไปด้วยความแข็งแกร่ง ทั้งนี้การมอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2562 นี้นับเป็นปีที่ 10 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของนายทองมา ในการตอบแทนสังคมไทย และจะยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีนี้ไปอย่างต่อเนื่อง โดยบริจาคเงินให้แก่องค์กรต่างๆ ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติไปแล้วจำนวนกว่า 100 องค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 284 ล้านบาท

พฤกษา

นายทองมา กล่าวว่า “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ริเริ่มขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทางด้านศาสนา การศึกษา และสังคม โดยเฉพาะทางด้านศาสนาอยากจะสนับสนุนให้มูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ศาสนาพุทธและสำนักวิปัสสนาต่างๆ สามารถช่วยในการเผยแผ่ศาสนาให้ได้ดียิ่งขึ้น ในด้านของการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่อยากจะสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้แก่นิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนจบและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป และในด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือคนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เด็ก สตรี คนชรา หรือคนด้อยโอกาสทางสังคม”

พฤกษา

คุณปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี หนึ่งในองค์กรที่ได้รับมอบทุนทางด้านการช่วยเหลือสังคม กล่าวว่ามูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ก่อตั้งมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่มขืน ค้าประเวณี ค้ามนุษย์ แรงงานไม่เป็นธรรม หรือแม้แต่การทารุณกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีเรื่องราวร้องทุกข์เข้ามาทุกวัน และส่วนมากคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ เป็นคนยากจน มีรายได้น้อย และอยู่ต่างจังหวัดทั้งสิ้น มีหลายเคสที่ต้องมาอยู่กินกับมูลนิธิฯ ซึ่งมูลนิธิปวีณาฯ ไม่สามารถจะทำงานได้ลำพัง ถ้าขาดความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ได้ให้ความช่วยเหลือจนมูลนิธิปวีณาฯ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็นำเงินจำนวนนี้มาดำเนินการแก้ปัญหาและช่วยเหลือสังคมได้ขยายอย่างกว้างเลยค่ะ

 

 พฤกษา

ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิบ้านอารีย์ ซึ่งได้รับเงินทุนด้านการส่งเสริมศาสนาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 กล่าวว่ากิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การที่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ให้การสนับสนุนมูลนิธิบ้านอารีย์นั้น ได้นำไปใช้ในกิจกรรมที่จัดตลอดทุกสัปดาห์ทั้งปี โดยนิมนต์หลวงปู่ หลวงตา ครูบาอาจารย์ มาโปรดญาติโยมด้วยองค์ท่านเอง เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่เข้ามาร่วมฟังธรรม”

 

นายกฤษดา เต่าทอง นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในนิสิตที่ได้รับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์เพื่อการศึกษา กล่าวว่า “ทุนที่ได้รับช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัด ผมรู้สึกซาบซึ้งและได้เรียนรู้จากการเป็นผู้รับ จึงส่งต่อความดีด้วยการเป็นผู้ให้ โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษา ให้โอกาสน้องๆ มัธยมศึกษาในต่างจังหวัดที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทำให้ผมรู้สึกว่าการได้เป็นผู้ให้นั้นเป็นการสร้างความสุขให้ตัวเองด้วย”