สถาพร เอสเตท

“สถาพร เอสเตท” (SATHAPORN ESTATE) กางแผนรุกตลาดอสังหาฯ ปี ’63 ลุยเปิ ด 3 โครงการ หลากเซกเมนต์ รวมมูลค่ากว่า 4,600 ล้านบาท

“สถาพร เอสเตท” (SATHAPORN ESTATE) กางแผนรุกตลาดอสังหาฯ ปี ’63 ลุยเปิ ด 3 โครงการ หลากเซกเมนต์ รวมมูลค่ากว่า 4,600 ล้านบาท

สถาพร เอสเตท (SATHAPORN ESTATE) มุ่งม่ันมอบคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ผ่านการพัฒนาโครงการ ท่ีทันสมัย และใส่ใจส่ิงแวดล้อม พร้อมชูจุดแข็งการพัฒนานวัตกรรมในทุกด้านของการอยู่อาศัยเพ่ือ ตอบสนอง Customers’ Unmet Needs ร่วมกับพันธมิตรคุณภาพ รองรับไลฟ์ สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างย่ังยืน เตรียมเดนิหน้าเปิดตัว3โครงการใหม่หลากหลายเซกเมนต์ตลอดทัง้ปีมูลค่ารวมกว่า4,600ล้านบาท

กรุงเทพฯ – เช้าวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2563) บริษัท สถาพร เอสเตท จากัด (SATHAPORN ESTATE) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ จดั งานแถลงข่าว “SATHAPORN ESTATE STEP UP 2020” การยกระดบั แผน ธุรกิจครัง้ สาคัญของ SATHAPORN ESTATE พร้อมเผยทิศทางและนโยบายการดาเนินธุรกิจ ปี 2563 โดยมี นายสุนทร สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพร เอสเตท จากัด ให้ข้อมลู พร้อมพนั ธมิตรร่วมยกระดบั ที่อยู่ อาศัย ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ได้แก่ บริษัท แทนเดม อาร์คิเท็ค (2001) จากัด, บริษัท สถาปนิกชุมชนและส่ิงแวดล้อมอาศรมศิลป์ จากัด และพันธมิตรด้านนวัตกรรมที่อยู่อาศัยอย่างบริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (PANASONIC)

นายสุนทร สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพร เอสเตท จากัด กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อสถาพรเอสเตท(SATHAPORNESTATE)ที่ม่งุเน้นคณุ ภาพและบริการ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาโครงการที่ทนั สมยั ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ผ่านการพฒั นาโครงการเพื่อชีวิตอย่คู ธู่ รรมชาติอย่างยงั่ ยืน บริษัทฯ ได้นาร่องเปิดตวั โครงการแรกอย่างเป็นทางการไป แล้วกบั “เดอะ เชดด์ สาทร 1” (The SHADE Sathon 1) คอนโดมิเนียมโลว์ไรซ์ 8 ชนั้ บนทาเลศกั ยภาพใจกลางเมือง ย่านสาทร – พระราม 4 ที่ออกแบบเพื่อธรรมชาติของทุกชีวิต ซึ่งปัจจุบันสามารถทายอดขายไปได้แล้วกว่า 65% ซงึ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ปัจจบุนัอยใู่นระหวา่งการก่อสร้างตวัอาคารโดยคาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณQ1/2564

“สาหรับกลยุทธ์ในการรุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสถาพร เอสเตท (SATHAPORN ESTATE) ในปี 2563 นี ้ เราได้ยกระดบัแผนธุรกิจครัง้สาคญัให้แข็งแกร่งยิ่งขนึ้ด้วยคณุภาพการออกแบบและความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนอง Customer’s Unmet Needs และการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม ไฮไรซ์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยแบง่ สดั ส่วนสาหรับการทาธุรกิจออกเป็น แนวสงู 33% และแนวราบ 67% ซึ่งจะใช้ กลยทุ ธ์ในการรุกตลาดที่แตกต่างกันออกไป แนวราบจะเน้นปัจจยั สาคญั ในเรื่องศกั ยภาพของทาเลในอนาคต ติดถนน เส้นหลักและใกล้จุดขึน้-ลงทางด่วนส่วนแนวสูงจะเน้นปัจจยัสาคญั ในเรื่องของทาเลCBDของกรุงเทพฯใกล้BTS หรือMRTและเพิ่มความสะดวกสบายของการอยอู่าศยัมากยิ่งขนึ้

ในปี 2563 ทางบริษัทฯ เตรียมทาการเปิดตัวโครงการใหม่ จานวน 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 4,600 ล้านบาท โดยแบง่ เป็นโครงการแนวราบ จานวน 2 โครงการ ได้แก่ อิเธอร์นิตี้ ทาวน์ พริมโรส วัชรพล (ETERNITY TOWN PRIMROSE Vacharaphol) ทาวน์โฮมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพียง 86 ยูนิต ที่ออกแบบในสไตล์เรียบหรู สง่างาม แบบฉบบัองักฤษสะท้อนความสาเร็จในทกุการอย่อูาศยัในราคาเริ่มต้น4.39ล้านบาทซงึ่มีกาหนดเปิดพรีเซลล์ในวนัที่ 29กมุภาพนัธ์นี้

และอีกหนึ่งโครงการอย่าง ดิ อิเธอร์นิตี้ กรีนวู้ด รังสิต – วงแหวน (THE ETERNITY Greenwood Rangsit – Wongwaen) โครงการประเภทบ้านเดี่ยว บนพืน้ ที่กว่า 75 ไร่ มูลค่าโครงการ 2,160 ล้านบาท ซึ่งเป็น โครงการที่ตงั้อยบู่นทาเลศกัยภาพของศนูย์กลางแห่งความเจริญย่านรังสิตตดิถนนใหญ่รังสิต-นครนายกใกล้ทางดว่น ศรีรัช–วงแหวนตะวนัออกและใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง(บางซื่อ-รังสิต)โดยกาหนดเปิดตวัชว่งไตรมาส3ของปีนี้

รวมไปถึงโครงการแนวสูงอีก 1 โครงการ ได้แก่ The Crown Rama 4 (เดอะ คราวน์ พระราม 4) บนพืน้ ที่ ศกัยภาพตดิถนนพระราม4มลูคา่โครงการ1,920ล้านบาทคอนโดมิเนียมไฮไรซ์ระดบัLuxuryหา่งจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีลมุ พินีเพียง 450 เมตร และสถานีคลองเตยเพียง 300 เมตร โดยกาหนดเปิดตวั ชว่ งไตรมาส 4 ของปีนี ้

“ในปี2563นี้สถาพรเอสเตทได้ตงั้เป้ายอดPre-Saleอยู่ที่1,200ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึน้ กว่าปีที่ผ่านมา20% พร้อมทงั้ บริษัทฯ ยงั คงมงุ่ เน้นที่จะพฒั นาเพื่อตอบสนอง Customer’s Unmet Needs โดยได้พนั ธมิตรด้านสถาปัตกรรม ในการยกระดบั ที่อย่อู าศยั เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอย่าง บริษัท แทนเดม อาร์คิเท็ค (2001) จากัด และบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมอาศรมศิลป์ จากัด รวมถึง พนั ธมิตรด้านนวตั กรรมที่อย่อู าศยั อย่าง บริษัทพานาโซนิคแมเนจเม้นท์(ประเทศไทย)จากดั”นายสุนทรกลา่วในตอนท้าย

สถาพร เอสเตท