SIRI VENTURES

สิริ เวนเจอร์ส ผนึก สวทช. และ วศ.อว. ทดสอบวิ่งจริง “ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ” ครั้งแรกในไทย

สิริ เวนเจอร์ส ผนึก สวทช. และ วศ.อว. ทดสอบวิ่งจริง “ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ” ครั้งแรกในไทย

บนพื้นที่ SIRI VENTURES Private PropTech Sandbox ที่ T77 Community

หวังยกระดับนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยแห่งอนาคต

SIRI VENTURES

กรุงเทพฯ, 20 กุมภาพันธ์ 2563สิริ เวนเจอร์ส ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) นำเสนอมิติใหม่ของนวัตกรรมยานยนต์เพื่อความสะดวกสบายของการเดินทางในพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ครั้งแรกในไทย! กับเดโม่ “ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle)” จากการผนึกกำลังของสวทช. และวศ.อว. ในการติดตั้งเทคโนโลยีควบคุมการขับเคลื่อน ผสานกับแอปพลิเคชั่นเรียกใช้บริการยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นโดยสิริ เวนเจอร์ส กางโรดแมปเข้มข้ม 8 เดือน มุ่งพัฒนา-ทดลอง-ประมวลการใช้งานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในสภาวะควบคุมบนพื้นที่ SIRI VENTURES Private Prop Tech Sandbox ที่ T77 Community โดยสวทช. และ วศ.อว. ตั้งเป้าส่งต่อนวัตกรรมยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติต้นแบบ สู่การขยายผลในภาคเอกชนในไตรมาส 2 นี้ พร้อมเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จังหวัดระยอง หวังผลักดันให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ขณะที่แสนสิริและสิริ เวนเจอร์ส วางแผนต่อยอดผลการทดสอบที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจพฤติกรรมของลูกบ้าน สู่แนวทางการให้บริการยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริในอนาคต

 

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด) กล่าวว่า “บ้านในแบบของแสนสิริจะรวบรวมทุกมิติของการอยู่อาศัย นวัตกรรมจึงเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการช่วยเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตของลูกบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติบนพื้นที่ SIRI VENTURES Private Prop Tech Sandbox ที่ T77 Community ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสิริ เวนเจอร์ส สวทช. และวศ.อว. จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของลูกบ้านและผู้ใช้งานจริง ควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญของประเทศไทยในการร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติเพื่อให้บริการในพื้นที่โครงการอยู่อาศัยขนาดใหญ่ พร้อมนำร่องทดลองวิ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อต่อยอดสู่การใช้งานจริงต่อไปในอนาคต”

 

ด้าน ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เผยว่า “สวทช. มีพันธกิจมุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการออกแบบและวิศวกรรม จากการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางและยั่งยืน ซึ่งการวิจัยและพัฒนายานยนต์ขับขี่อัตโนมัติจัดเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ สวทช. ให้ความสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยยังต้องเพิ่มขีดความสามารถ
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำอื่นทั่วโลก ที่ได้เริ่มใช้งานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ
ในภาคการคมนาคมและขนส่ง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน และช่วยอำนวย
ความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้า ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ในยุคปัจจุบัน สวทช. จำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) สิริ เวนเจอร์ส และหน่วยงานอื่น เพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง ให้มีความยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย และเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการเดินทางให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังผลักดันให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศให้ประสบความสำเร็จและก้าวทันโลกไปอีกขั้น”

 

การทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติบนพื้นที่ SIRI VENTURES Private Prop Tech Sandbox ที่ T77 Community จะใช้เวลาในการพัฒนา-ทดลอง-ประมวลผลทั้งหมด 8 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2019 จนถึงสิ้นสุดไตรมาสที่ 2
ปี 2020 โดย สวทช. และวศ.อว. มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อควบคุมการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ ขณะที่สิริ เวนเจอร์สได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้บริโภคเพื่อทดลองเรียกใช้บริการยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ และประมวลผลการทดสอบและพฤติกรรมการใช้งานภายใต้สภาวะควบคุม ควบคู่กับมาตรการดูแลความปลอดภัยสูงสุดของลูกบ้านและชุมชน

SIRI VENTURES

SIRI VENTURES

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer