พลัสฯ

พลัสฯ จับมือ ม.เกษตร ปั้น “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด”

พลัสฯ จับมือ ม.เกษตร ปั้น “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด”

ครั้งแรกในไทย สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยอย่างบูรณาการ

  • พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สร้างมิติใหม่ ส่ง PLUS Eduplex ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด” ในโครงการที่พักอาศัย กับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ชูจุดแข็งผู้นำด้านงานดูแลที่พักอาศัย ขยายต่อยอดสู่การเป็นโมเดลต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
  • สร้าง New Normal การจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการที่พักอาศัยอย่างบูรณาการ ทั้งด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ระบบน้ำ การจัดการของเสียและแยกขยะ พื้นที่สีเขียว ฯลฯ รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาคาร สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจาก ‘บ้าน’ ขับเคลื่อนสู่สังคม

พลัสฯ

นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะ Chief Expertise Curator / ผู้อำนวยการสถาบัน Plus Eduplex  เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีว่า พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โดยสถาบัน PLUS Eduplex ได้ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาหลักสูตร “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด” ในโครงการที่พักอาศัย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมในโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ระบบน้ำ การจัดการของเสียและแยกขยะ พื้นที่สีเขียว ด้านระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาคาร ซึ่งนอกจากความรู้ด้านการดูแลจัดการแล้ว ยังรวมถึงความรู้ด้านการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้ดูแลในขั้นบริหารจัดการให้เหมาะกับลักษณะทางกายภาพในโครงการนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น การออกแบบอาคารเพื่อคนทุกช่วงวัย ภูมิสถาปัตยกรรม (พื้นที่สีเขียว) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem – Based Learning) หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สร้างผู้เรียนให้เป็น Active Learner ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้ช่องทางการเรียนทั้งแบบคอร์สออนไลน์และการนัดสอนหลักสูตรภาคปฏิบัติ เพื่อความยืดหยุ่นและตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน โดยเริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้ หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาเรียน 4 เดือน ต่อจากนั้นจะประเมินผลเพื่อวางแผนต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต และจัดประกวดโครงการต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้จริงในการบริหารจัดการดูแลโครงการที่พักอาศัยของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การผนึกกำลังระหว่าง พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ กับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ เป็นการเรียนชุดวิชา ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโครงการที่พักอาศัยให้กับพนักงานของพลัสฯ ต่อยอดถึงลูกบ้านและสังคม เพราะสิ่งแวดล้อมคือบ้านของเรา ซึ่งผู้ที่เรียนจบมาจากชุดวิชานี้จะสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวางแผนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโครงการที่พักอาศัยได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลากรในสายงานจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการทำหน้าที่ของเมือง รวมไปถึงการ Up-Skill (พัฒนาทักษะเดิมด้วยองค์ความรู้ใหม่) และ Re-Skill (สร้างทักษะใหม่สอดรับเทรนด์โลก) บุคลากรตามแผนพัฒนากำลังคนของประเทศในศตวรรษที่ 21

“ที่ผ่านมา พลัสฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง Green Community และได้เชิญให้ลูกบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและกลายเป็น New Normal ที่จะส่งผลดีต่อที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้เป็นการผลิตนักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด ที่จะต่อยอดการดูแลสภาพแวดล้อมในโครงการที่พักอาศัยที่ไม่ใช่เพียงเรื่อง Green เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมสิ่งแวดล้อมทุกด้าน เพื่อจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติอย่างจริงจัง และยังมีการให้ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่พักอาศัยอีกด้วย   ซึ่งพนักงานที่ผ่านหลักสูตรนี้ จะได้ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ยิ่งไปกว่านั้น จะมีการต่อยอดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และส่งต่อแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องให้แก่สังคมในวงกว้างด้วยเช่นกัน” นางสาวสุวรรณี กล่าว

พลัสฯ

Note to Editor: สถาบัน PLUS Eduplex เป็นสถาบันการเรียนการสอนภายใต้การจัดการของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่มีการแบ่งคณะและหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกงานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายเพื่อพัฒนาสร้างบุคลากรคุณภาพที่มีทักษะรอบด้าน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และมีความสามารถในการปรับตัวทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ในทุกสถานการณ์ ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์จำนวน 245 โครงการ รวมพื้นที่กว่า 13,000,000 ตารางเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer