Ananda จัดแคมเปญ ANANDA x LIPTA จัดทำ MV ในเวอร์ชั่น ‘อนันดา ทักครับ’ พร้อมกับจัดโปรโมชั่น 9 โครงการคอนโดพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้า โปรโมชั่นดี ราคาโดน ทักด่วน ก่อนหมด

Ananda จัดแคมเปญ ANANDA x LIPTA จัดทำ MV ในเวอร์ชั่น ‘อนันดา ทักครับ’ พร้อมกับจัดโปรโมชั่น 9 โครงการคอนโดพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้า

Ananda จัดแคมเปญ ANANDA x LIPTA จัดทำ MV ในเวอร์ชั่น ‘อนันดา ทักครับ’ พร้อมกับจัดโปรโมชั่น 9 โครงการคอนโดพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้า โปรโมชั่นดี ราคาโดน ทักด่วน ก่อนหมด

Ananda จัดแคมเปญ ANANDA x LIPTA จัดทำ MV ในเวอร์ชั่น ‘อนันดา ทักครับ’ พร้อมกับจัดโปรโมชั่น 9 โครงการคอนโดพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้า โปรโมชั่นดี ราคาโดน ทักด่วน ก่อนหมด

โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเมื่อจองภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 และทำสัญญา พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่แต่ละโครงการกำหนด โดยโปรโมชั่นแต่ละโครงการ แต่ละยูนิต แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโครงการเป็นผู้กำหนด

 • โปรโมชั่นอยู่ฟรีสูงสุด 3 ปี แตกต่างไปตามโครงการและยูนิตที่ร่วมรายการ ดังนี้
  • อยู่ฟรี 3 ปี เป็นของโครงการเอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ, เอลลิโอ เดล เนสท์
  • อยู่ฟรี 2 ปี เป็นของโครงการยูนิโอ เอช ติวานนท์

เมื่อจองและทำสัญญาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 มีสิทธิได้รับโปรโมชั่นอยู่ฟรีสูงสุด 3 ปี ด้วยเงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินผ่อนต่องวดเฉพาะวงเงินสินเชื่อเคหะกับทางธนาคารผู้ให้สินเชื่อที่บริษัทฯ กำหนด เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเงื่อนไขอื่นให้เป็นไปตามที่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเป็นผู้กำหนด โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเฉพาะโครงการที่ร่วมรายการโปรโมชั่นดังกล่าวตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นส่งเสริมการขายดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้โปรโมชั่นแต่ผู้เดียว

 • รับคืนสูงสุด 300,000 บาท แตกต่างไปตามโครงการและยูนิตที่ร่วมรายการ ดังนี้
  • รับคืน 300,000 บาท เป็นของโครงการเอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ, โครงการไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่

เป็นเงื่อนไขการให้วงเงินสินเชื่อของธนาคาร ลูกค้าจะได้สิทธิ์โปรโมชั่น เมื่อจองซื้อ และทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  ซึ่งวงเงินสินเชื่ออาจแตกต่างกันออกไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเป็นผู้กำหนดแต่ผู้เดียว โดยจะพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารเป็นสำคัญ

 • โปรโมชั่นแต่งครบ เฟอร์นิเจอร์ตามมาตราฐานโครงการ สำหรับโครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ำ, ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40, ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสต์พอยท์ และยูนิโอ รามคำแหง-เสรีไทย เฉพาะยูนิตที่กำหนดเท่านั้น
 • กู้ 100% เป็นเงื่อนไขการพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งวงเงินสินเชื่อดังกล่าวอาจแตกต่างกันออกไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเป็นผู้กำหนดแต่ผู้เดียว โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ ตามธนาคารผู้ให้สินเชื่อเป็นผู้กำหนด
 • กู้ไม่ผ่าน ยินดีคืนเงิน มีเงื่อนไขดังนี้
  • ลูกค้าผู้จองซื้อต้องส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่บริษัทผู้รับจองซื้อกำหนด ให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน นับจากวันที่จองซื้อห้องชุด
  • ธนาคารหรือสถาบันการเงินตามข้อ 1. อย่างน้อย 3 แห่ง ไม่อนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้าผู้จองซื้อ
  • ลูกค้าผู้จองซื้อต้องขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าผู้จองซื้อทราบผลการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินครบอย่างน้อย 3 แห่ง
  • บริษัทผู้รับจองซื้อจะคืนเงินจองให้แก่ลูกค้าผู้จองซื้อทั้งหมดโดยปลอดดอกเบี้ย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าผู้จองซื้อยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
  • หากลูกค้าผู้จองซื้อไม่ยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้ถือว่าลูกค้าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะยกเลิกการจองซื้อ
  • ลูกค้าผู้จองซื้อจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ภายใน 7 วัน เมื่อทราบผลการอนุมัติของธนาคารหรือสถาบันการเงินแล้ว หากผู้จองซื้อไม่เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทผู้รับจองซื้อจะทำการยกเลิกการจองซื้อและริบเงินที่ผู้จองซื้อชำระมาแล้วทั้งหมด
 • ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราที่กฏหมายกำหนด 2.ค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามอัตราที่บริษัทกำหนด 3.ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปาและค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าตามอัตราที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

** ราคาเริ่มต้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละโครงการ

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02 316 2222

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อสงสัย ให้ถือดุลพินิจของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2316-2222 เงื่อนไขโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 : Hubzoomer.com
ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer.com