“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

CPAC Green Solution ผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงานสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียในโรงงาน ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ พร้อมเดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อเตรียมยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียวสู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ภายใต้การบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ Green Construction Solution, Smart Industrial Solution และ Green Circularity Solution

ภาคอุตสาหกรรมนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะนำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานระดับสากลด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงร่วมมือกับ CPAC Green Solution ผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกกระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบ Turn Waste to Value”เปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นการสร้างผลประโยชน์กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT”  เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

โดยวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดงานฯ ครั้งนี้ คือการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีนำสมัย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับแนวทางของ กนอ. ใน 4 มิติตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG) และการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Model ได้แก่ ด้านมิติเศรษฐกิจ (Economy) มิติสังคม (Social) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ที่ครอบคลุมใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ นวัตกรรม Green Construction Solution, นวัตกรรม Smart Industrial Solution และนวัตกรรม Green Circularity Solution

นวัตกรรม Green Construction Solution คือการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงงาน อาทิเช่น CPAC SB&M Lifetime Solution บริการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างขนาดใหญ่ บริการ สำรวจ ตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ, CPAC Floor Solution – Industrial Floor งานสร้างและซ่อมแซมพื้นโรงงาน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับงานที่ต้องรับแรงกระแทก และการขัดสีมากกว่าปกติ, CPAC Ultra Beam & Column for Warehouse Solution เหมาะสำหรับกลุ่มงานอุตสาหกรรม หรืองานที่ใช้เหล็กรูปพรรณในการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง, CPAC 3D Printing Solution นวัตกรรมก่อสร้างยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี 3D Concrete Printing ในการขึ้นรูปและออกแบบเส้นสายความโค้งอย่างเป็นอิสระ ทำให้ก่อสร้างได้เร็วขึ้น และใช้แรงงานน้อยลง, CPAC Ultra Bridge Solution บริการออกแบบและก่อสร้างสะพานครบวงจร ด้วย Ultra-High Performance Concrete (UHPC) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ CPAC Green Solution

นวัตกรรม Smart Industrial Solution การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดูแลรักษาเครื่องจักร และกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการมลภาวะภายในโรงงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรก Reliability Solution จะมีโซลูชันเกี่ยวกับ Large Rotating Machine Solution บริการ Inspection, Predictive Maintenance และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรหมุนขนาดใหญ่แบบครบวงจร และ Systematically Integrated Maintenance Solution (SIMs) บริการออกแบบและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร ในกลุ่มที่ 2 Environmental พูดถึงโซลูชันเกี่ยวกับ Dedusting Solution บริการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และ Odor Solution การติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ส่วนในกลุ่มสุดท้าย Energy Solution เกี่ยวกับโซลูชัน Boiler Solution บริการด้านหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมแบบครบวงจร, Solar Solution บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร และ Air Compressor บริการติดตั้งพร้อมซ่อมบำรุง Air Compressor

และ นวัตกรรม Green Circularity Solution การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียในโรงงาน ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยโซลูชัน Green Waste Management การจัดการของเสียและวัสดุพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรม ผลักดันให้มี Waste น้อยที่สุด และทำให้มั่นใจว่า Waste จะถูกจัดการให้มีคุณค่าสูงที่สุดตาม Waste Hierarchy โดยการสร้างเครือข่ายผู้ใช้ Waste และ Green Fuel Management โซลูชันการจัดการด้านเชื้อเพลิง ผลักดันสังคม Low Carbon โดยสร้างซัพพลายเชื้อเพลิงทางเลือก ลดใช้ถ่านหิน ผ่านเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น

ทั้งนี้ CPAC Green Solution ได้เดินหน้า กระจายความรู้สู่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค, นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย, นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี, นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, นิคมอุตสาหกรรมบางชัน, นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร, นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (จังหวัดสงขลา), นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง, นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (จังหวัดลำพูน)

ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ต่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าช่วยในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับสู่การพัฒนาโรงงานสีเขียวได้อย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 : Hubzoomer.com
ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer.com