SC

SC ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14064-1 

SC ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14064-1 

รักษามาตรฐานการวัดและรายงานการปล่อย GHG ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน 

ภายใต้ภารกิจ SCeroMission

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัยพ์คุณภาพสูง  และมีความยั่งยืนพร้อมส่งมอบคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้า และ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Head of Sustainability) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1 มาตรฐานสากลด้านการวัดปริมาณและการรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนายศราวุธ ศุภรัตนชาติพันธ์  Deputy Certification Manager ตัวแทนจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)

นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้า และ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Head of Sustainability)  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “SC ตระหนักดีว่าการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร SCจึงได้นำแนวคิดธุรกิจสีเขียวเข้ามาปรับใช้ ผ่านการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green procurement) หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ร่วมกับการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ทำให้ SC สามารถลดค่าใช้จ่าย และ ลดการปล่อย GHG ขององค์กรได้เช่นกัน โดยในปี 2566 SC สามารถจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสีเขียวได้สัดส่วน 45% และในปีนี้ SC ยังได้เน้นภารกิจด้านความยั่งยืนในทุกกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านกิจกรรม workshop ‘Partnership for SCero Mission’ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างถูกต้อง ถือเป็นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งมอบคุณค่าสู่สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามภารกิจ SCeroMission ”

SC

มาตรฐาน ISO 14064-1 เป็นมาตรฐานสากลที่มีการระบุหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงได้ระบุข้อกำหนดสำหรับการจัดการข้อมูล การรายงาน และการทวนสอบข้อมูลบัญชีรายการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ทั้งนี้ การได้รับรองมาตรฐาน ISO 14064-1 เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีส่วนร่วมขานรับนโยบายระดับประเทศในการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการติดตามและพัฒนาการลดการปล่อย GHG ของ บริษัทฯ อย่างถูกต้อง โปร่งใส และ รายงานได้ ตามเป้าหมายลดการปล่อย GHG 25% ในปี 2030 เทียบกับการดำเนินงานตามปกติ (Business as Usual: BAU) และมุ่งสู่เป้าหมายระยะยาว Net Zero ภายในปี 2065 ภายใต้ภารกิจ SCeroMission 

(อ้างอิง รายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้ที่ https://www.scasset.com/th/about-us/sustainability/) 

#SCAsset #SCeroMission #SCยั่งยืน

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer