SC Asset

SC Asset รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566

SC Asset รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566

นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล Head of Sustainable Development (หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน หรือ SC ผู้นำ Living Solutions Provider เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566 ประเภท Sustainability Disclosure Recognition 2023 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ กรรมการบริหารสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้แทนมอบรางวัล ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ 

SC Asset

สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ที่อ้างอิงจาก Ceres-ACCA ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 45% ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 35% ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) เนื้อหา น้ำหนักคะแนน 20% ตามลำดับ โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Award) 54 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ (Recognition) 50 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 28 แห่ง รวมทั้งสิ้น 132 รางวัล

SC Asset

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ คัดเลือกบริษัทที่ได้รับรางวัล โดยพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ รายงานแห่งความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม

#SCAsset #ForGoodMornings #SCยั่งยืน

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer